Integritets- och dataskyddspolicy samt register över behandling  för Sancta Thora Samfällighetsförening Båstad kommun
 
Då vi har personuppgifter i våra register måste vi följa dataskyddsförordningen (GDPR) som stärker rättigheterna för våra medlemmar när det gäller den personliga integriteten.
 
Typ av personuppgifter vi samlar in
Kontaktuppgifter:
Namn, adress på Kabyssgränd, eventuellt annan mantalskrivningsadress, telefonnummer samt mailadress. Detta gäller för de som är lagfarna ägare till fastigheten, dvs ej övriga familjemedlemmar.
 
Så här samlar vi in personuppgifter
De uppgifter du själv lämnar till oss när du blir lagfaren ägare till en fastighet i Sancta Thora Samfällighetsförening. Uppgifterna uppdateras så fort du meddelar någon ändring.
 
Det här använder vi uppgifterna till
Samfälligheten är bildad enligt lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150). För att uppfylla stadgarnas bestämmelser om förvaltningen av föreningen använder vi dina uppgifter till:
-         Information om aktuella frågor
-         Kallelse till årsstämma
-         Inbjudan till trivselarrangemang t ex föreningsfester, golftävlingar, bouletävlingar
-         Upprättande av debiteringslängd som ska fastställas av årsstämman
-         Betalningspåminnelse, önskad eller på förekommen anledning

Rättslig grund för ovanstående: Intresseavvägning
 
Så här länge sparar vi personuppgifter
Uppgifterna sparas så länge du är kvar i föreningen .  Vid flytt från föreningen raderas alla uppgifter om inte annan lagstiftning tar över vissa uppgifter, t ex Bokföringslagen.
 
Personuppgiftsansvarig
Styrelsen är ansvarig för personuppgifterna.
Genom sekreteraren kan du få tillgång till dina personuppgifter och vid behov få dem rättade. Du har dock ingen rättighet att ta del av andra medlemmars personuppgifter.